01 Arbozorg en organisatie van de arbeid
 >  Sanctiebeleid als het nodig is
Introductie

Bouwen is dynamisch. De omstandigheden kunnen snel wisselen. Bouwen doen we veilig en bouwen doen we samen. Dat vraagt wel wat van ons en van de organisatie.

Het vraagt van ons:

  • dat we ons bewust zijn van veiligheid en veiligheidsrisico’s;
  • dat we ons houden aan de afspraken, onder andere in de vorm van veiligheids­voorschriften.

Het vraagt van de organisatie dat zij:

  • de benodigde middelen verstrekt;
  • toezicht houdt op de naleving;
  • actie onderneemt als de afspraken niet worden nageleefd.

Voor dit laatste is er het sanctiebeleid. ​​​​​​​

Wat is een sanctiebeleid?

Een sanctiebeleid kan worden gedefinieerd als ‘het geheel van maatregelen bij het niet opvolgen van bedrijfsvoorschriften’. Wat voor maatregelen dit kunnen zijn en om wat voor bedrijfsvoorschriften het kan gaan, staat hieronder bij de "maatregelen". 

Sanctiebeleid komt in alle sectoren voor als onderdeel van het arbobeleid. Het zijn echter met name die sectoren waar werknemers in belangrijke mate blootstaan aan veiligheidsrisico’s waar sancties kunnen worden toegepast of besproken. 

Sancties zijn bedoeld als correctie voor onveilig, roekeloos gedrag. 

Maatregelen > Hoe ziet het sanctiebeleid er uit?

Voor eigen medewerkers hebben we als instrumenten:

BRUL : De leidinggevende spreekt de medewerkers aan op het niet naleven van de regels. De mondelinge waarschuwing kan vastgelegd worden in het personeelsdossier. Voorbeeld: het niet dragen van (de juiste) persoonlijke beschermingsmiddelen

BRIEF: De medewerker wordt met een brief gewezen op het niet naleven van de regels. De brief wordt in het personeelsdossier bewaard. Voorbeeld: herhaald niet dragen van (de juiste) persoonlijke beschermingsmiddelen of het veroorzaken van een onveilige situatie voor anderen.

BIEZEN PAKKEN: Bij zware overtredingen of het herhaaldelijk niet volgen van instructies of naleving van regels kan overgegaan worden tot ontslag. Voorbeeld: het veroorzaken van een zeer ernstige onveilige situatie voor anderen of het herhaald niet dragen van (de juiste) persoonlijke beschermingsmiddelen.

Voor overige personen op de bouwplaats is het sanctiebeleid uiteraard ook van toepassing:

BRUL : We spreken de medewerkers aan op het niet naleven van de regels. De mondelinge waarschuwing kan zal ook kenbaar gemaakt worden bij de leidinggevende van betreffende bedrijf.

BRIEF: De opdrachtnemer waar wij een overeenkomst mee hebben gesloten zal met een brief gewezen op het niet naleven van de regels door zijn werknemers of door betreffende werkgever ingeschakelde onderaannemers. Tevens zal dit geregistreerd worden in het onderaannemers beoordelingssysteem.

BIEZEN PAKKEN: Bij zware overtredingen of het herhaaldelijk niet volgen van instructies of naleving van regels kan overgegaan worden tot verwijdering van de bouwplaats. Dit naar oordeel van de uitvoerder.


Tips > Voor meer informatie

Beroepsmogelijkheid

Medewerkers van Dura Vermeer die het niet eens zijn met de opgelegde sanctie kunnen bezwaar maken bij de Compliance Manager van Dura Vermeer Groep.

Opdrachtnemers die het niet eens zijn met een sanctie kunnen dit kenbaar maken bij de projectleiding.