T. Baggerman / T. Baggerman
06 Gevaarlijke stoffen - Organisme
 >  Gevaarlijke stoffen en je ogen
Introductie

Bijtende producten kunnen ernstige brandwonden veroorzaken als ze in contact komen met de huid of de ogen. Het is daarom belangrijk dat je weet welke stoffen risico’s opleveren voor de ogen en hoe je jezelf hier tegen kan beschermen én wat je kan doen als er toch producten in aanraking komen met de ogen. ​​​​​​​

Risico's > Wat zijn de risico's

Irriterende stoffen kunnen door directe, langdurige of herhaaldelijk contact met de slijmvliezen van de ogen een ontsteking veroorzaken.

Corrosieve, ofwel bijtende stoffen kunnen de ongeschonden huid over de volledige dikte aantasten. Bij aanraking volgt een vernietigende werking op levende weefsels. Zij zijn gevaarlijk bij direct contact met de ogen of slijmvliezen.

Blootstellingen aan chemicaliën en verbrandingen worden meestal veroorzaakt door een spetter van een vloeistof die in uw oog komt. Maar zij kunnen ook op een andere manier veroorzaakt worden, zoals het wrijven in uw ogen en zo een chemische stof overbrengen van uw handen naar uw ogen. Of wat hairspray of bijvoorbeeld een spuitbus Purschuim dat in uw ogen komt.

Afhankelijk van de substantie, kunnen de gevolgen van blootstellingen aan chemicaliën oogletsel veroorzaken, variërend van lichte irritatie tot ernstige oogschade en zelfs blindheid. Het gebruik van de juiste veiligheidsbril, bij het werken met gevaarlijke stoffen die schadelijk zijn voor de ogen is, dus een must!


H-zinnen

De H-zinnen die je tegenkomst op de WIK’s van gevaarlijke stoffen met risico’s voor de ogen zijn:

 • H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel
 • H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel
 • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie
Risico's > Welke stoffen zijn irriterend/schadelijk voor de ogen?

Zuren en logen zijn bijtende stoffen die gevaarlijke zijn voor de ogen. Hieronder een aantal voorbeelden van stoffen die bij Dura Vermeer of thuis worden gebruikt. ​​​​​​​


Zoals in de WIK van Bison PVC lijm te lezen is, kan deze stof ernstige oogirritatie veroorzaken. Als preventieve maatregel moet gewerkt worden met nauwsluitende veiligheidsbril met zijkapjes.

Risico's > Ogen spoelen?

Oogletsel door vreemde deeltjes of contact met zuren en basische substanties moet het oog zo snel mogelijk worden gespoeld. De oogspoelflessen en wandboxen voor noodgevallen moeten daarom direct bij de werkplek of zo dicht mogelijk bij potentiële gevarenbronnen worden geplaatst. Na gebruik dient de oogspoelfles onmiddellijk door een nieuwe te worden vervangen. Na opening is de oogspoelfles namelijk niet meer steriel en is er kans op besmetting. Gebruik de oplossing alleen indien deze helder is en de fles intact is. Houd altijd voldoende oogspoelflessen als EHBO-maatregel op voorraad.


Instructie oogspoelfles:

 • Verwijder het beschermkapje van de fles.
 • Houd het oog open met duim en wijsvinger.
 • Plaats de sproeikop van de fles op het oog, kantel het hoofd achterover en knijp licht in de oogspoelfles.
 • Spoel de ogen net zo lang totdat de oogspoelfles leeg is.
 • Gebruik nooit een aangebroken oogspoelfles of oogspoelfles welke reeds gebruikt is!


Bij vervuiling van het oog, vreemde deeltjes in het oog en ander oogletsel moet na de eerste hulp altijd een arts worden geraadpleegd!

Indien er geen oogspoelfles in de buurt is maar wel een kraan, spoel je oog dan minstens 10 minuten onder lauw kraanwater!


Zie ook de Dura Vermeer vlog en instructie over het gebruik van de oogspoelflessen bij Dura Vermeer.

Vlog 4 van Dura Vermeer: https://youtu.be/dJ5oHuwws-4

Instructie Oogspoelfles: https://www.youtube.com/watch?v=mzX6fvnLX0w

Discussie > Wat kun je zelf doen? - AHS
 • Kijk in de Save app bij Toxic voor meer informatie over stoffen waarmee je werkt.
 • Draag de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen, deze staan vermeld op de WIK.
 • Vervang de beschermingsmiddelen tijdig bij slijtage.
 • Werk hygiënisch > niet eten, drinken en roken op de werkplek, handen wassen en werkkleding uit voor de pauze.
 • Gebruik het juiste gereedschap.
 • Gebruik de juiste opslagruimte.
 • Voer restanten op de juiste wijze af.
Tips > Voor meer informatie
 • Toxic via de SAVE app.
 • zie ook voor meer informatie: https://www.abomafoon.nl/pur-schuim/​​​​​​​