T. Baggerman / T. Baggerman
06 Gevaarlijke stoffen - Organisme
 >  Asfalt Anti-Plak A
Introductie

Per 1 september 2018 heeft DVI RP besloten dat het gebruik van diesel/gasolie als lossings- en reinigingsmiddel bij de asfaltverwerking niet toegestaan is.

Het geldende verbod op het gebruik van gasolie/diesel is nogmaals schriftelijk aan jullie medegedeeld. Dit tevens in navolging van de eerdere communicatie richting jullie vanuit de asfaltcoördinatoren en asfaltuitvoerders. Onlangs is bij enkele VGM inspecties vastgesteld dat het gebruik van gasolie/diesel als lossings- en reinigingsmiddel helaas nog steeds plaatsvindt. Het verbod zal bij nieuwe VGM inspecties strenger dan ook gemonitord en gehandhaafd worden.

Het gevaar van gasolie/diesel

Het gebruik van gasolie/diesel als lossings-, en reinigingsmiddel ‘buiten’ is bij wet verboden. Dit als gevolg van de gevarenclassificering voor de gevolgen voor mens en natuur. De huidige manier van werken in het asfalt, de gebruikte hoeveelheden en de frequentie van het gebruik brengen namelijk grote risico’s met zich mee voor de gezondheid alsook voor het milieu.

Een veiliger en milieuvriendelijker alternatief

Er bestaan goede, betaalbare en veel minder schadelijke alternatieven die door velen van onze collega bouwbedrijven en door onze leveranciers al ingezet worden. Dura Vermeer Infra heeft voor één van deze alternatieven gekozen:

 • Asfalt Ati-Plak A

Dit nieuwe alternatieve middel is in voldoende hoeveelheden reeds beschikbaar gesteld op alle set-standplaatsen. ASFALT AINT-PLAK A heef geen vergelijkbare gevarenclassificering zoals gasolie/diesel. Het is daarmee een veel veiliger product voor het gebruik als lossings-/reinigingsmiddel in de asfaltverwerking.

Maatregelen > Wat moet je doen?
 • Brandbaar. Ontledings- of verbrandingsproductenkunnen gevaarlijk zijn voor de gezondheid.
 • Wordt in normale gebruiksomstandigheden niet geacht een ernstig risico in te houden;
 • Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik;
 • Contact met huid en kleding voorkomen: draag chemicaliënbestendige handschoenen. Gebruik: butylrubber handschoenen, nitrilrubber handschoenen (NBR);
 • Draag geen poetsdoeken die doordrenkt zijn met dit product in of op uw kleding;
 • Contact met de ogen voorkomen: Draag je veiligheidsbril (met zijkapjes);
 • Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en voedingsmiddelen;
 • Opslag product: in goed geventileerde ruimte, koel. Product beschermen tegen: vorst, extreme temperaturen. Opslag: uitsluitend in originele verpakking;
 • Na gebruik altijd handen wassen met water en zeep. Vóór elke werkonderbreking en aan het einde van de werktijd goed handen wassen;
 • Bij vrijkomen van het product: gemorst product veroorzaakt (grote) gladheid, ruimte ventileren. Voorkom dat gas/vloeistof terecht komt in afvoeren, riolen, kelders, gesloten ruimten en ondergrondse locaties, voorkom uitstroom/lozing in het milieu (riool, oppervlaktewater, bodem...), product indammen en opnemen met geschikt (onbrandbaar) absorptiemateriaal of opvangen in geschikte containers voor verwijdering, resten met veel water wegspoelen, vervuild oppervlak goed schoonmaken.
Tips > EHBO/BHV

Eerste hulpverlening bij een ongeval dient te worden uitgevoerd volgens de algemeen geldende EHBO regels! Bij twijfel en bij aanhoudende klachten medisch advies inwinnen. Bij bezoek aan arts of ziekenhuis altijd het veiligheidsinformatieblad meenemen, dit informatieblad is te vinden in Toxic. Gevaarlijke verbrandings-/ontledingsproducten: koolmonoxide (CO), rook. Stabiel onder normale omstandigheden.

 • Geschikte blusmiddelen zijn: kooldioxide, schuim, waternevel. GEEN directe waterstraal gebruiken.
 • Indien het slachtoffer bij bewustzijn is, mond laten spoelen met water uitspugen!). GEEN braken opwekken. In geval van braken hoofd omlaag houden zodat braaksel niet in de longen terecht kan komen
 • Verontreinigde kleding (en schoenen) zo spoedig mogelijk verwijderen. Huid wassen met veel water en zeep. Goed naspoelen met water
 • Verontreinigde kleding (en schoenen) zo spoedig mogelijk verwijderen. Huid wassen met veel water en zeep. Goed naspoelen met water
 • Langdurig (ca. 15 min) spoelen met veel water, oogleden goed open houden