T. Baggerman / T. Baggerman
06 Gevaarlijke stoffen - Organisme
 >  Opslag gevaarlijke stoffen
Discussie > Bespreek het met je collega's!
 1. Wat overdreven zeg! Bij mij thuis staan gevaarlijke stoffen gewoon in de schuur;​​​​​​​


Introductie

 

In deze toolbox gaan we het hebben over de opslag van gevaarlijke stoffen. Wanneer er onzorgvuldig met de opslag van gevaarlijke stoffen wordt omgegaan, dan kan dit gevaarlijke situaties tot gevolg hebben. Denk bijvoorbeeld aan een situatie waarbij twee stoffen die een gevaarlijke chemische reactie met elkaar kunnen aangaan, naast elkaar worden opgeslagen. Dan is de kans aanwezig dat door één lekkende verpakking een keten van gebeurtenissen ontstaat die kan leiden tot een calamiteit. Om deze en andere risico's zoveel mogelijk te beperken, moet de opslag van gevaarlijke stoffen voldoen aan richtlijnen uit de PGS (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen). Niet alle gevaarlijke stoffen kunnen bij elkaar opgeslagen worden en voor de opslag zelf zijn ook bepaalde regels zodat gevaarlijke stoffen veilig tijdelijk ergens kunnen staan.

Risico's > Wat kan er gebeuren?
 • Brand;
 • Explosie;
 • Blootstelling aan de gevaarlijke stof;
 • Huidaandoeningen;
 • Schade aan de luchtwegen of het zenuwstelsel;
 • Overtappen in een opslagkast.
Maatregelen > Welke regels zijn er?

Enkele voorschriften voor opslag van veel voorkomende categorieën van gevaarlijke stoffen zijn:

 • Verschillende gevaarcategorieën moeten gescheiden worden opgeslagen.
 • Schadelijke/irriterende en corrosieve stoffen opslaan in aparte kasten. Stoffen die met elkaar kunnen reageren (chloor en ammonia, basen en zuren enz.) moeten van elkaar gescheiden worden gehouden: vloeistoffen elk in of op eigen lekbakken.
 • Bijzondere categorieën risicovolle stoffen moeten worden opgeslagen in een veiligheidskast; bij opslag van vloeistoffen moet de kast voorzien zijn van ventilatie, met afvoer op de buitenlucht. Voor vluchtige, brandgevaarlijke vloeistoffen is dat extra belangrijk.
 • Brandgevaarlijke stoffen moeten worden opgeslagen in een minimaal 60 minuten brandwerende veiligheidskast.
 • Toxische stoffen kunnen ook in een veiligheidskast worden opgeslagen. Zeer toxische stoffen moeten in een afgesloten apart deel van de veiligheidskast opgeslagen worden.
 • Oxiderende stoffen moeten in kleine hoeveelheden in flessen/potten bewaard worden. Deze stoffen mogen niet opgeslagen worden in de buurt van organische stoffen, vanwege het explosiegevaar.
 • Let op! Gevaarlijke stoffen moeten altijd voorzien worden van de juiste etikettering. Vervang etiketten die slecht leesbaar zijn tijdig en print bij overschenken (bij voorkeur worden gevaarlijke stoffen opgeslagen in de originele verpakking) de juiste etiketten uit.
  Tip; de etiketten kun je via Toxic vanuit de SAVE-app op stickerpapier printen.


Onderstaand schema geeft aan welke stoffen niet met elkaar opgeslagen kunnen worden. Alle stoffen met de groene vakken met de witte vinkjes mogen wel bij elkaar de rest niet!

De stoffen die niet samen opgeslagen mogen worden, moeten in aparte vakken opgeslagen worden. Zoals in bovenstaande richtlijnen te lezen is moeten Schadelijke/irriterende en corrosieve stoffen opgeslagen worden in aparte kasten. En zeer toxische stoffen opgeslagen worden in een afgesloten apart deel van de veiligheidskast.


Wat hoef je niet op te slaan?

De werkvoorraad

 • Hoef je niet op te slaan in een brandwerende kast of opslagcontainer;
 • Moet zijn afgestemd voor het gebruik van 1 dag;
 • Mag zich niet bevinden in een rijroute van vorkheftrucks of andere transportmiddelen;
 • Mag het vluchten niet belemmeren.

Wat moet je wel opslaan?

 • Gevaarlijke stoffen die in opslag staan of wachten op afvoer.

Hoe moet je gevaarlijke stoffen opslaan?

Gevaarlijke stoffen sla je op in een opslagvoorziening zoals een brandwerende kast, opslagcontainer e.d.. De opslag moet wel aan eisen voldoen:

 • Als de werkvoorraad bestaat uit 50 liter gevaarlijke vloeistof of meer, dan moet de verpakking boven een vloeistofdichte lekbak zijn geplaatst, of een gelijkwaardige voorziening. De capaciteit van de lekbak moet gelijk zijn aan de grootste verpakking +10% van het totaal;
 • In een opslagkast mag maximaal 150 liter worden opgeslagen;
 • In een container mag maximaal 500 liter worden opgeslagen;
 • Gemorste of gelekte gevaarlijke stoffen moeten zo snel mogelijk worden opgeruimd 

Welke stoffen moeten gescheiden opgeslagen worden?

 • Verpakte gevaarlijke stoffen die met elkaar reacties kunnen aangaan;
 • Het gaat dan om reacties waarbij de temperatuur, druk of waarbij gassen kunnen ontstaan.

Raadpleeg hiervoor de productinformatiebladen van de gevaarlijke stof. Op het productinformatieblad staat vermeld of het product gescheiden moet worden opgeslagen.

Waar bestel je de opslagvoorzieningen?​​​​​​​

Materieel.duravermeer.nl

De opslagvoorziening moet:

 • Afgesloten zijn en worden geventileerd op de buitenlucht;
 • Voorzien zijn van het pictogram of de tekst “ROKEN EN OPEN VUUR VERBODEN”;
 • Schoon worden gehouden;
 • De verpakking van de opgeslagen stoffen moet in goede staat zijn en voorzien zijn van adequate aanduiding (gevaarsymbolen, etiketten);
 • Voldoende capaciteit hebben.
Tips > Voor meer informatie

Print de poster Opslag gevaarlijke stoffen en hang deze op bij de opslagmiddelen bij jouw project.

Zie voor meer informatie ook de toolbox Abomafoon: https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen/

Link naar de PGS 15: PGS 15

Neem bij twijfel contact op met de Veiligheidskundige van jouw werkmaatschappij. ​​​​​​​