R. Bouhuis
09 Specifieke werkzaamheden
 >  Bodemloket
Introductie

Binnen Dura Vermeer (ver)werken we dagelijks op verschillende plekken met grond(water), werken in de bodem brengt risico’s met zich mee. Werken in/met grond is vastgelegd in wet- en regelgeving, het Besluit Bodem Kwaliteit (Bbk) en de Wet bodembescherming (Wbb). Wij moeten ons aan regels houden voor het ontgraven, opslaan en transporteren van grond.

Risico's > Wat kan er gebeuren?

Door de bevoegde gezagen (zoals de regionale milieudiensten) en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) wordt toezicht gehouden en gehandhaafd, als er niet volgens deze regels gewerkt wordt. Het NIET werken volgens, in overeenstemming met deze regels kunnen leiden tot; stil leggen van de werkzaamheden, opleggen van last onder dwangsom, tot strafrechtelijke vervolging.

Verder speelt persoonlijke veiligheid en gezondheid een belangrijke rol bij werken in/met grond(water). Hoe veilig gewerkt kan worden staat beschreven in de CROW 400. Zie ook toolbox werken in/met verontreinigde grond. Voor het werken in en met verontreinigde grond/bodem bestaat er de beoordelingsrichtlijn BRL 7000. Binnen Dura Vermeer zijn Regionale Projecten, Railinfra en Infra Milieu gecertificeerd om bodemsaneringen uit te mogen voeren. Wij als uitvoerend aannemer zijn medeverantwoordelijk voor registratie, organisatie en controle bij de uitvoering van saneringen.


Schone grond Melding

Het Besluit bodemkwaliteit stelt voorwaarden aan het toepassen van grond, baggerspecie en bouwstoffen op of in de bodem of in het oppervlaktewater. Als u van plan bent om bouwstoffen, grond of baggerspecie toe te passen moet u dit melden via het Meldpunt bodemkwaliteit. Via het meldsysteem kunt u ook eenmalig de toepassingslocatie van een werk van meer dan 50 m3 schone grond melden.

Het doel van een melding schone grond is om het bevoegd gezag Bbk (besluit bodemkwaliteit) te kunnen informeren over de voorgenomen realisatie van een toepassing met schone grond

Het melden van de toepassing moet 5 dagen, voor de afvang van de aan te voeren grond, gaat via https://meldpuntbodemkwaliteit.nl/Voorportaal.aspx
Zie uitleg met betrekking tot meldpunt https://www.bodemplus.nl/onderwerpen/wet-regelgeving/bbk/meldpunt/

Welke gegevens heeft je nodig voor een melding?
Melding schone grond of baggerspecie

Bij een melding van schone grond en baggerspecie moet u de volgende gegevens overleggen:

 • naam en adres van degene die van plan is grond of baggerspecie toe te passen;
 • toepassingslocatie
Tips > Voor meer informatie over het bodemloket

Voor vragen of twijfels over bodem(verontreiniging) of werken in en met grond, zijn er binnen DV deskundigen beschikbaar, die jou kunnen helpen. Om het voor iedereen makkelijk te maken zijn deze deskundigen per 1 januari 2022 op één plek te vinden, namelijk het Bodemloket (Landingspagina bodemloket). Met als uiteindelijke doel; ontzorgen én het waarborgen van de juiste uitvoering van de werkzaamheden volgens, in overeenstemming met CROW 400, BRL 7000, Besluit Bodemkwaliteit en Wet bodembescherming.

​​​​​​​Wat kan je verwachten van het Bodemloket:

 • Centraal meldpunt voor het werken in/met bodem (grond en grondwater)
 • Vaststellen volledigheid en representativiteit bodemonderzoek
 • Meedenken in tenders en eventueel bij werk-projectvoorbereiding, vaststellen van kansen en risico’s
 • Uitzetten bodemonderzoeken /partijkeuringen
 • Bepaling definitieve veiligheidsklasse
 • Vaststellen veiligheidsmaatregelen
 • Opstellen BUS-melding of saneringsplan
 • Deelwerkplan beoordelen en accorderen
 • Personele inzet verzorgen van werk-/projectvoorbereiding, DLP, KVP en MKB


Aan de hand van de vraag die binnenkomt, wordt er een beoordeling gedaan en zal er een actie op maat ingezet worden. Dus stel altijd je vragen met betrekking tot de bodem via bodemloket@duravermeer.nl, van tender tot met uitvoering.