S. van Tricht / S. van Tricht
01 Arbozorg en organisatie van de arbeid
 >  Publieksveiligheid
Introductie

Naast de veiligheid van onszelf en onze partners is het essentieel dat wij, ten opzichte van onze werkzaamheden, ook de veiligheid van omstanders van onze projecten garanderen. Hiertoe wordt, vaak als onderdeel van de omgevingsvergunning een bouwveiligheidsplan of bijvoorbeeld een BLVC-plan (Bereikbaarheid-, Leefbaarheid-, Veiligheid- en Communicatie) opgesteld. Hierin worden de met de overheid gemaakte afspraken, benodigd t.b.v. de omgevingsveiligheid vastgelegd. Je moet hierbij denken aan hijszones, transportroutes, inzet verkeersregelaars, omleidingen van verkeer, voldoende verlichting en/of werk en rusttijden. Deze afspraken worden meegenomen in de projectaanpak. Specifieke zaken worden besproken tijdens de toolbox of projectintroductie.

RWS en provincie vragen tegenwoordig om een integraal veiligheidsplan. Vanuit deze plannen wordt onder andere aandacht besteed aan sociale- en verkeersveiligheid.

Op projecten waar de omgeving een belangrijk issue is wordt een omgevingsmanager aangesteld, die zich in het bijzonder bezig houdt met het informeren de afstemming met de omgeving.  

Risico's > Wat kan er gebeuren?

Indien wij het werk onvoldoende organiseren of e.e.a. anders loopt dan vooraf bedacht kan dit tot veiligheidsrisico's of hinder voor derden leiden. Niet alles kan in plannen worden vastgelegd. We zijn om de veiligheid te kunnen garanderen ook afhankelijk van het gezond verstand, het inzicht en het proactief handelen van onze project-betrokkenen:  

Daarom:

 • Doe altijd eerst je LMRA, let daarbij ook op risico's voor de omgeving;
 • Meld gevaarlijke situaties;
 • Houd je aan de gemaakte afspraken;
 • Stel zo nodig vragen;
 • Spreek elkaar aan en breng niemand in gevaar.

Houd rekening met de locatie. Een binnenstedelijke bouwplaats naast bijvoorbeeld een kinderspeelplaats vraagt nu eenmaal meer zorg en aandacht voor publiek.

In tijdelijke situaties bij beperkte risico's kunnen ook lage hekwerken doelmatig worden ingezet.

Maatregelen > Wat moet je doen?

Aangezien het publiek niet altijd bekend is met de V&G risico’s die onze werkzaamheden veroorzaken, wordt er een omgevingsmanager aangesteld op projecten waar de omgeving een belangrijk aandachtspunt is. De omgevingsmanager onderhoudt het contact met externe partijen (overheid, nuts-instellingen, bedrijven, bewoners, etc.).

Onze V&G coördinator uitvoeringsfase heeft dan ook de wettelijke taak om maatregelen te nemen die voorkomen dat onbevoegde ons bouwterrein kunnen betreden:

 • We werken het liefst binnen de bouwhekken;
 • Indien dit niet kan moet je altijd de vraag stellen of er voldoende maatregelen zijn genomen;
 • Laat nooit onbeheerde machines achter die een V&G risico kunnen veroorzaken;
 • Haal de sleutel eruit en/of neem andere maatregelen zodat machines en gereedschap (na werktijd) geen risico voor de omgeving vormen;
 • Laat de werkplek altijd ordelijk en veilig achter;
 • Achteruitrijden van vrachtwagens wordt zoveel mogelijk voorkomen. Indien dit niet kan worden verkeersregelaars ingezet. Dit risico is in combinatie met publiek nog veel groter. Neem aanvullende maatregelen;
 • Voorkom opslag buiten de bouwhekken;
 • Voorkom struikelgevaar en/of valgevaar in putten en of sleuven;
 • Hijs nooit over publiek, maak bij hoogbouw veilige hijszones zichtbaar.

Stop altijd direct de werkzaamheden zodra blijkt dat de veiligheid van publiek niet kan worden geborgd.   


Overige aandachtspunten:

 • Orde en netheid;
 • Verkeersmaatregelen, een veilige in- en uitrit, in overleg met de wegbeheerder;
 • Bodemverontreiniging, asbest, opslag van gevaarlijke stoffen;
 • Verlichting, zorg voor voldoende verlichting op en rondom de bouwplaats;
 • Lawaai en trillingen;
 • Laden en lossen vormt een mogelijk risico. Kies zo mogelijk voor losplaats op afstand van publiek;
 • Bescherming tegen vallende voorwerpen, veilige opslag;
 • Houd vluchtwegen toegankelijk en verleen hulpverleners doorgang;
 • Opstelplaats en opvangen van hulpdiensten;
 • Blusleidingen, hydrant bereikbaar;
 • Het afgesloten houden van de bouwplaats;
 • Denk ook aan sociale veiligheid buiten de werktijden. B.v. extra verlichting, looppaden etc.

Het waarborgen van de publieksveiligheid is niet vrijblijvend:

 • Wij willen er alles aan doen om onnodige overlast en ongevallen met publiek te voorkomen.
 • Het is daarnaast een belangrijke voorwaarde waarop onze bouwvergunning is afgegeven.